İNSAN

ÇALIŞANLARIMIZLA BAŞARIRIZ

“Duyarlı, gelişime açık, katılımcı, yenilikçi fikirler üreten ve takım çalışmasına açık çalışanlarla başaracağımıza inanırız. Performansa dayalı uygulamalar ile fırsat eşitliği sağlar, çeşitliliklere saygı gösterir, mesleki yeterlilikleri artırır, etkili iletişim ve bilgi paylaşımına önem veririz.” Mükemmellik Politikamızda “Çalışanlarımızla başarırız” başlığıyla tanımlanan “İK Politikamız” bu anlayışla oluşturduk.
Çalışanların Yetkinliğini ve Kurumsal Aidiyetini Artırmak olarak tarif ettiğimiz stratejik amacımızı gerçekleştirmek üzere iki temel hedef tanımladık.

  • Çalışanların Aidiyet Duygusunu ve Çalışma Koşullarını Geliştirmek
  • İnsan Kaynağını Etkin ve Verimli Bir Şekilde Yönetmek

Temel hedeflerimize yönelik performans göstergelerini ve performans hedeflerimizi belirledik.

Performans Ölçümü

Kurumumuzda bütün İETT çalışanlarının, kurumun stratejik amaç ve hedefleri doğrultusunda bireysel iş hedeflerinin, görevlerinin ve projelerinin tanımlı olduğu ve performanslarının değerlendirildiği “Performans Gelişim Sistemi (PGS)” bulunur.

Performans Yönetimi Alanında Gerçekleştirilen Çalışmalar

2012 yılı: Kurumumuzda 2012 yılından itibaren performans değerlendirmesi yapılır. 2012 yılında oluşturulan performans değerlendirme sisteminde, personel, yöneticileri tarafından görevler, yetkinlikler ve hedefler üzerinden değerlendirmeye tabi tutuldu. Sistemde mesleki ve teknik yetkinlikler de tanımlı olup asgari olması gereken düzeyler belirlidir. Amirler tarafından mevcut durum değerlendirilerek gelişim alanları belirlendi.

2014 yılı: Performans gelişim sisteminin (PGS) süreç gözden geçirme aksiyonu olarak, 360 derece performans değerlendirme sistemine geçildi. Projelerin sisteme girilmesi aşamasında projenin birimin hangi stratejik amacına hizmet ettiği belirlendi. Memur personel için mesleki yetkinlikleri ölçmek amacıyla on soruluk bir test hazırlanarak sisteme yüklendi.

2015 yılı: İnsan Kaynakları Kurulunda 2014 PGS değerlendirme sonuçlarına göre ödüllendirme yapılmasına karar verildi ve 2015 yılında düzenlenen ödül töreninde ödüller dağıtıldı. Ayrıca işçi personel için yeni bir sistem kuruldu ve tüm işçi çalışanlar bu sistem üzerinden değerlendirilmeye başlandı. Bu sistemde şoför personel doğrudan sistem üzerinden alınan iş sonuçlarına göre değerlendirilirken, şoför harici işçi personel ise iş sonuçlarının yanı sıra yetkinlik bazında ast, üst ve eş değeri tarafından da değerlendirilmektedir.

Liderlik Kültürü

İETT’de lider, “İETT’nin vizyonu ve stratejileri doğrultusunda ekibinin hedeflerini açıkça ortaya koyan, hedeflerin gerekçelerini paylaşan, ekibini hedeflere doğru harekete geçiren ve sonuca ulaştıran kişidir” şeklinde tanımlanır. Çalışanlarımız liderlik eğitimleri alarak bu alandaki yeteneklerini pekiştirmektedirler.

Liderlerimiz