ENERJİ

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKASI

Enerjinin korunumu ve sürdürülebilir kalkınmanın öneminin gittikçe daha çok anlaşıldığı günü­müzde, enerji verimliliğine yönelik çabaların değeri de aynı oranda art­maktadır. Bu çerçevede; enerji üretimi ve iletiminden nihai tüketime kadar ki bütün aşamalarda enerji verimliliğinin geliştirilmesi, bilinçsiz kullanımın ve israfın önlenmesi, enerji yoğunluğunun gerek sektörler bazında gerekse makro düzeyde azaltılması ulusal enerji politikamızın öncelikli ve önemli bileşenlerindendir. Toplumu oluşturan her bireyin rol alması gereken bu hareket, kamu tarafının öncü rol alması ile istenen sonuçları verebilecektir.

Enerji yönetiminin, kuruluşun kültür ve işletmelerine entegre edilmesi için temelin oluşturulması sistemin sürdürülebilirliği açısından önem arz et­mektedir. Etkin bir enerji yönetim programının düzenlenmesinde, herhangi bir enerji yönetim sisteminin deneyimle oluşturulmuş prensipleri izlenir.

Bu çerçevede Enerji Yönetim Sistemi ile (EnYS) İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bünyesinde enerji verimliliği, enerji kullanımı ve tüketimini de içine alan enerji perfor­mansının sürekli iyileştirilmesi konusunda sistematik bir yaklaşım sağla­yan bir sistemin oluşturulması, uygulaması, sürekliliğinin sağlanması ve iyileştirilmesi ile ilgili şartları sağlamaktadır.

  • Enerji poltikasının tanımlanması, uygulanarak sürekliliğinin sağlanması, 
  • EnYS ve çıktılarında enerji performansının oluşturularak, uygu­lanması, sürekliliğin sağlanması ve iyileştirilmesi için gerekli kaynakları sağlanması,
  • EnYS kapsamı doğrultusunda, sınırların, hedeflerin ve amaçların belirlenmesi,
  • Enerji Yönetim Sisteminin tüm personele ulaşmasının sağlanması,
  • Performans göstergelerin belirlenerek takip edilmesi,
  • Sonuçların belirlenmiş aralıklarla ölçümünü ve rapor edilmesini sağlanması,
  • Yönetimin gözden geçirilmesini gerçekleştirmek yer alır.

Bu maddeler ışığında üst yönetimin kendisinden beklenen sorumlulukları sınırında hareket etmesi Enerji Yönetim Sistemi­nin önemli maddelerinden biridir. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü bün­yesinde Enerji Yönetim Sistemi tamamlayıcı unsurları arasında yer alan bu madde harfiyen yerine getirilmektedir.